കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Wednesday, 24 November, 2010

മങ്കട രവിവര്‍മ്മ ഓര്‍മ്മയായി.

അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ മങ്കട രവിവര്‍മ്മയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍
മങ്കടയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ ഇവിടെ&ഇവിടെ

No comments: