കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Saturday, 20 November, 2010

ശാന്താദേവിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍

നടി കോഴിക്കോട് ശാന്താദേവി അന്തരിച്ചു.ആദരാഞ്ജലികള്‍.   ശാന്താദേവി ഇവിടെയുണ്ട് 

1 comment:

shajiqatar said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍ .