കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Friday, 27 August, 2010

ഫിലിം സൊസൈറ്റികള്‍-മലപ്പുറം അനുഭവം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗൗരവമായ ചിന്തകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌ ദേശാഭിമാനി (25 ആഗസ്റ്റ്‌ 2010) യില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വാര്‍ത്ത.
`ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം: പോയ കാലവും വരുംകാലവും' എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ `കാണി' ഇതിനുമുമ്പ്‌ ഒരു സെമിനാര്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി (2009 മെയ്‌). കാണിയുടെ വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പില്‍ (കാണിനേരം-2010) ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചര്‍ച്ചാലേഖനങ്ങളുമുണ്ട്‌. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഈ വാര്‍ത്ത ഞങ്ങള്‍ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സിനിമാ ആസ്വാദകരുടേയും സജീവമായ ചര്‍ച്ചക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.