കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Wednesday, 15 October, 2008

ഡോ:ടി.പ്രദീപിന് ഭട്നഗര്‍ പുരസ്കാരം.


ഈവര്‍ഷത്തെ ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്നഗര്‍ പുരസ്കാരം നേടിയവരില്‍ ഡോ:ടി.പ്രദീപും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.നാനോഗവേഷണരംഗത്തെ സംഭാവനകള്‍ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്ക്കാരം.ഗവേഷണത്തിനു പുറമേ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികരംഗങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പുസ്തകങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.വിപത്തിന്റെ കാലൊച്ചകള്‍,കുഞ്ഞുകണങ്ങള്‍ക്ക് വസന്തം എന്നിവയാണ് മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപുസ്തകങ്ങള്‍.

ചങ്ങരംകുളത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിലൊന്നായ പൃഥ്വി ഫിലിംസൊസൈറ്റിയുടെപ്രധാനസംഘാടകനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഡോ:പ്രദീപിന്റെ പുരസ്കാരലബ്ധിയില്‍ ‘കാണി‘യുടെ അനുമോദനങ്ങള്‍.