കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Monday, 22 September, 2008

പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി:ലേഖനമത്സരം.

പഥേര്‍പാഞ്ചാലി: ഒരു ചലച്ചിത്രാനുഭവം
കേരളത്തിലെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി/കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കയി കാണിഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സത്യജിത്ത് റേയുടെ “പഥേര്‍പാഞ്ചാലി“യെ ആസ്പദമാക്കി ലേഖനമത്സരം നടത്തുന്നു.
നിബന്ധനകള്‍
1.”പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി:ഒരു ചലച്ചിത്രാനുഭവം”എന്നവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഫുള്‍സ്ക്കാപ്പ് 10പുറത്തില്‍ കവിയാത്ത മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരവരുടെ കയ്യക്ഷരത്തില്‍ വൃത്തിയായി എഴുതിയതായിരിക്കണം.
2.കേരളത്തിലെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി/കോളേജ്(സ്വാശ്രയ/സമാന്തര കലാലയങളുള്‍പ്പെടെ)മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലവനില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലേഖനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.സ്വന്തം പേരും വിലാസവും(വീട്ടുവിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പറും ഇമെയില്‍വിലാസമുണ്ടെങ്കില്‍ അതുമുള്‍പ്പെടെ)പ്രത്യേകം കടലാസ്സിലെഴുതി ലേഖനതോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്.
3.കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തസിനിമാനിരൂപകരുംഎഴുത്തുകാരുമടങ്ങുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയായിരിക്കും വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.വിജയികള്‍ക്ക്ആകര്‍ഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും സാക്ഷ്യപത്രവും ഫിലിം സൊസൈറ്റിയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ അംഗത്വവും നല്‍കുന്നതാണ്.(പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രത്യേകസൌജന്യനിരക്കിലുള്ള അംഗത്വം നല്‍കുന്നതാണ്)
4.ലേഖനങള്‍ 2008ഒക്റ്റോബര്‍ 31നുള്ളില്‍ സെക്രട്ടറി,കാണിഫിലിം സൊസൈറ്റി,ചങരം കുളം, നന്നം മുക്ക് (പി.ഒ),മലപ്പുറം ജില്ല-679575എന്നവിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്
5.സമ്മാനാര്‍ഹമായതും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതുമായലേഖനങ്ങള്‍ കാണിഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെബ്ലോഗിലോ ബുള്ളറ്റിനിലോ,പുസ്തകരൂപത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്കുണ്ടായിരിക്കും.

2 comments:

ppramachandran said...

നല്ല സംരംഭം. ആശംസകള്‍.
പി പി രാമചന്ദ്രന്‍.

Sureshkumar Punjhayil said...

Best wishes Dear...!!!