കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Sunday, 21 September, 2008

പ്രദര്‍ശനം:ഒരേകടല്‍

2008സെപ്തമ്പര്‍ 28ന് കാലത്ത്9.30ന്
ചങരംകുളം കൃഷ്ണ മൂവീസില്‍
ഒരേകടല്‍
കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം:ശ്യാമപ്രസാദ്