കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Thursday, 6 August, 2009

ഭരത് മുരളിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ച്
നിര്യാതനായ ഭരത് മുരളിക്ക്
‘കാണി’യുടെ ആദരാഞ്ജലികള്‍..

No comments: