കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Monday, 13 September, 2010

സ്വര്‍ണ്ണലതയ്ക്ക് ആദരാഞലികളോടെ..

സ്വര്‍ണ്ണലതയ്ക്ക് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ‘കറുത്തമ്മ’യിലെ ഗാനം:http://www.youtube.com/watch?v=P7Ldrtz38Os&feature=related

1 comment:

ഞാന്‍ : Njan said...

സ്വര്‍ണലതക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍. മലയാളത്തിലെ മുഖ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവരെ കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതായി കണ്ടില്ല. RIP!!!