കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Thursday, 3 December, 2009

കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം
പതിനാലാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഡിസമ്പര്‍ 11 മുതല്‍ 18വരെ തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചു നടക്കുന്നു.ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ:http://www.iffk.in/index.php?page=movies ട്രീലെസ്സ് മൌണ്ടന്‍

മൈ സീക്രട്ട് സ്കൈസ്
സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

No comments: