കാഴ്ചയുടെ സംസ്ക്കാരം,സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ച

Monday, 1 December, 2008

അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള 2008

കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള 13-മത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ഡിസംബര്‍ 12മുതല്‍19വരെ തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍ വിവരങള്‍ ഇവിടെ.
മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ.